NVB presenteert Code Banken

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft op 9 september 2009 de Code Banken vastgesteld. De Code is opgesteld in reactie op het rapport "Naar herstel van vertrouwen" van de Commissie Maas van 7 april 2009. De aanbevelingen uit hoofdstuk 1 en 2 van het rapport zijn omgezet in de Code Banken.

Belangrijke onderdelen van de Code zijn:

- een moreel-ethische verklaring voor bankiers;

- Principes inzake deskundigheid en permanente educatie (bankiersexamen) waarbij de zorgplicht voor de klant een belangrijk onderdeel vormt van de deskundigheidsvereisten;

- Principes voor een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid - in lijn met het op 30 maart 2009 tussen de minister van Financiën en het merendeel van de financiële sector gesloten Herenakkoord - met aandacht voor niet-financiële prestatiecriteria. Voor leden van de raad van bestuur geldt dat de variabele beloning gemaximeerd wordt tot maximaal 100% in het vaste inkomen. Ten onrechte uitgekeerde variabele beloning kan worden teruggevorderd.

Op de Code Banken is het pas toe of leg uit - beginsel van toepassing. De Code Banken is van toepassing op alle banken die beschikken over een bankvergunning verleend op grond van de Wet op het financieel toezicht. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen activiteiten in Nederland of in een andere lidstaat en of de activiteiten al dan niet door middel van een bijkantoor worden verricht. De Code Banken bevat principes die in het verlengde liggen van de Nederlandse Corporate Governance Code.

De Code Banken treedt in werking op 1 januari 2010. Op naleving van de Code Banken zal jaarlijks worden toegezien door een door de NVB in overleg met de minister van Financiën aan te wijzen onafhankelijke monitoringscommissie. In overleg met de bancaire sector zal worden bepaald hoe de Code wettelijk zal worden verankerd.